Политика за поверителност

Благодарим Ви, че посетихте нашата интернет страница и се свързахте с нас!

Ние ценим конфиденциалността и защитата на Вашите лични данни.

С нашата политика ние целим да Ви информираме относно процесите на обработване на лични данни чрез нашата интернет страница (www.timesavers.bg), наричана по-долу „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС“, „УЕБСАЙТ“ или „ТаймСейвърс".

КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС“ уважава поверителността на личните данни на всички потребители на Уебсайта. Личните данни представляват всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Такава информация включва Вашето име, адрес, електронен адрес, телефонен номер. Информация, която не е свързана с Вашата идентичност не представляват лични данни, като например, информация относно броя на потребителите на Уебсайта.

Настоящата политика описва начините и условията за обработване на личните Ви данни и препоръчваме да се запознаете се нея, за да получите повече информация относно обработването на лични данни от „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС“.

Настоящата политика има за цел да Ви предостави информация по ясен и разбираем начин относно целия процес по обратоване на лични данни, включително:

 • Какви Ваши лични данни обработваме.

 • За какви цели обработваме Вашите лични данни.

 • За какъв срок обработваме Вашите лични данни.

 • С кого може да споделяме Вашите лични данни.

 • Какви са Вашите права във връзка с обработването на лични данни от „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС“ и как да ги упражните.

С настоящата политика „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС“ декларира, че е приело всички необходими технически и организационни мерки за защита на личните данни, съобразно приложимото право/

Приложимото право към настоящата политика е РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Общ регламент относно защитата на данните“ или „Регламент“), както и българското законодателство.

Кой обработва Вашите лични данни

Администраторът на лични данни, по смисъла на Регламента, е:

КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” ООД, ЕИК: 202059469

седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, кв. „Княжево“, ул.”Войводина могила” № 65

e-mail: office@timesavers.bg

Как да се свържете с нас?

В случай, че имате въпроси отнасящи се до обработването на Вашите лични данни може да се свържете с нас на следния адрес: гр.София, ул. Жолио Кюри №2А, ет1, офис 1

Може да се свържете с лицето отговарящо за процесите на обработване на лични данни на следния електронен адрес: office@timesavers.bg

Специално уведомление за непълнолетните лица

Процесите на обработване на лични данни от страна на „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС“, свързани с осъществяването на контакт с нас и/или желание да се присъедините към екипа на „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС“ ООД, не са насочени към лица, които не са навършили 18 (осемнадесет) години. „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС“ не събира, не използва, не записва, както и всяка друга форма на обработване на лични данни, целенасочено лични данни на лица, ненавършили 18 години, следователно, ако не сте навършили 18 години, моля не ни изпращайте своите лични данни (например: име, фамилия, електронен адрес).

В случай, че сте под 18 години и искате да се свържете с нас по начин, който изисква предоставяне на лични данни, моля да се обърнете към Вашия родител или настойник, който да се свърже с нас от Ваше име.

Какви лични данни обработваме

Категории лични данни

Видове

Информация за Вас

Име, фамилия, дата на раждане, снимка,

Контакти

Електронна поща и телефон

Лична идентификация

ЕГН (единен граждански номер) или друг вид уникална идентификация – изисква се само по желание на потребителя за издаване на фактура.

Данни за Вашия адрес

Вашият адрес при необходимост (извършване на доставка, предоставяне на услуга)

Банкови данни

Частична информация за банкова сметка

Данни във връзка с ползвани от Вас услуги

Данни за заявени и ползвани от Вас услуги, които са изпълнени от нас.

Технически данни

Tехнически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница – IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата

Бисквитки (Cookies)

Данни, събирани от Бисквитки (Cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви

Допълнителни данни

Други лични данни, които Вие предоставята във връзка с осъществяването на контакт с нас и/или заяваване на услуга.КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС“ не събира специални категории лични данни (лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице) по повод използването на Уебсайта и/или изпълнение на заявена от Вас услуга.

В случай, че такива данни са предоставени в хода на комуникацията между Вас и „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС“, то същите се изтриват в най-кратък срок от установяването на постъпването на такива данни.

Какви са правните основания, на които обработваме Вашите лични данни

Обработването на Вашите лични включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, както и всички други операции по повод обработването на лични данни.

КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС“ обработва Вашите лични данни на основание за изпълнение на договор сключен с Вас (Член 6, т.1, буква б) от Регламента).

КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС“ може да обработва Вашите лични данни, след като сме поличили Вашето изрично и свободно дадено съгласие за обработване на лични данни, чрез изпращане от Ваша страна на запитване или чрез функционалността на Уебсайта.

Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, като се свържете с нас или чрез попълване на контактна форма на Уебсайта.

КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС“ обработва Вашите лични данни на основание за изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо администратора (Член 6, т.1, буква в) от Регламента).

За какви цели обработваме Вашите лични данни

Предоставените лични данни от Вас ще се използват за следните цели, включително, но не само:

 • За създаване на Ваш профил на Уебсайта;

 • Изпълнение да договора, сключен от разстояние с Вас;

 • Обезпечаване изпълнение на договора, сключен с Вас;

 • Счетоводни цели;

 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки

 • За да Ви осигурим достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;

 • За да Ви предоставим функционалностите на нашата уеб-страница;

 • Маркетингови цели, при спазване на изискванията за дигитален маркетинг.

Вашите лични данни не са предмет на автоматизирано обработване, включително профилиране;Как обработваме личните Ви данни

КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС“ обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, по следните начини:

 • чрез създаване от Ваша страна на профил на Уебсайта;

 • чрез попълване от Ваша страна на формата за контакт на нашия Уебсайт;

 • чрез предоставяне от Ваша страна на лични данни без да сте създали Ваш профил на Уебсайта, използвайки ралични комуникационни канали – чат сесия, телефон, електронна поща.

 • чрез осъществяване на контакт на наши служители с Вас, чрез електронен адрес за контакт, предоставен от Вас;

 • чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър.

За какъв срок съхраняваме и обработваме Вашите лични данни

В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът за съхранение на личните данни може да бъде различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок до отпадане на основанието ни за обработване. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.

С кого може да споделяме Вашите лични данни

 • Доставчици на услуги: Когато използваме доставчици на услуги, свързани с техническа поддръжка на вътрешни информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни, е възможно „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС“ да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.

 • Дружества предоставящи услуги за разплащане с банкови карти: ТаймСейвърс използва външни компании, които администрират заплащането на заявената от Вас услуга чрез банкова карта. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.

 • Наши партньори и доставчици на услуги: Когато за изпълнение на заявената от Вас услуга е необходимо предоставяне на услуга от наш партньор и/или дружество предоставящо определена услуга.

 • Държавни и общински органи: В изпълнение на своите законови задължения, „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС“ може да бъде задължено да разкрие Ваши лични данни при изрично указание на държани или общински органи.

КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС“ се задължава да не разкрива Ваши лични данни на трети стрни, намиращи се извън Европейския Съюз при липса на съответните адекватни мерки за защита на данните.

Какви са Вашите права във връзка с предоставените от Вас лични данни

Във връзка с обработваните Ваши лични данни от „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС“, Вие имате следните права:

 • Право на достъп;

 • Право на коригиране;

 • Право на преносимост на данните;

 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);

 • Право да се иска ограничаване на обработването;

 • Право на възражение срещу обработването на лични данни;

 • Право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, независимо дали това обработване включва и профилиране.

Може да упражните всяко едно от гореописаните права като подадете официално запитване на адрес: гр.София, ул. Жолио Кюри №2А, ет1, офис 1 или email: office@timesavers.bg За упражняване на Вашите права е необходимо по безспорен начин да се констатира самоличността на заявителя на искането за упражняване на права.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това

Във връзка с упражняването на Вашите права относно обработването на лични данни от „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС“, Ви препоръчваме да се запознаете с нашите правила за упражняване на правата на субектите на лични данни.Правила за упражняване правата на субектите на лични данни

Настоящите правила („Правила“) определят условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват от „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС“ ООД, ЕИК: 202059469 („КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС“), могат да упражнят правата си съгласно законодателството за защита на личните данни.

Част 1: Общи принципи

  1. КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” обработва и защитава личните данни, събрани при изпълнение на дейността ѝ, честно, законосъобразно и съгласно целите, за които данните са събрани.  1. Служителите на „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС”, които обработват лични на физически лица, като част от трудовите си задължения, спазват следните принципи при обработване на лични данни:

 1. Личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно.

 2. Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законосъобразни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

 3. Личните данни, които се събират и обработват, не надхвърлят целите, за които се обработват.

 4. Личните данни са точни и при необходимост се актуализират.

 5. Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват.

 6. Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни са събрани.Част 2: Дефиниции

Изброените по-долу дефиниции имат следното значение:

Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Приложимо законодателство“ означава законодателство на Европейския съюз и на Република България, което е относимо към защитата на личните данни;

Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Регламент (ЕС) 2016/679“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.

Част 3: Права на субектите на лични данни

Субектите на лични данни имат следните права относно техните лични данни:

 1. Право на достъп;

 2. Право на коригиране;

 3. Право на преносимост на данните;

 4. Право на изтриване;

 5. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);

 6. Право да се иска ограничаване на обработването;

 7. Право на възражение срещу обработването на лични данни;

Право на достъп

  1. При поискване, „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” предоставя на субект на лични данни следната информация:

 1. информация дали „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” обработва или не обработва личните данни на лицето;

 2. копие от личните данни на лицето, които се обработват от „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС”, и

 3. информация относно обработването

2.2. Информацията по чл. 2.1.(3) включва:

 1. целите на обработването;

 2. съответните категории лични данни;

 3. получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;

 4. когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;

 5. съществуването на право да се изиска коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;

 6. правото на жалба до надзорен орган;  1. Обяснението относно обработваните данни съдържа информацията, която се предоставя на субектите на данни посредством уведомления за поверителност.  1. При искане от субекта на лични данни, „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” може да предостави копие от личните данни, които са в процес на обработване.  1. Предоставянето на достъп на субекти на лични данни не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на трети лица или да доведе до нарушаване на нормативно задължение на „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС”.

4.1. Когато исканията за достъп са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своята повторяемост, „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” може да начисли разумна такса въз основа на административните разходи за предоставяне на информацията или да откаже да отговори на искането за достъп.

4.2. „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” преценява за всеки отделен случай дали дадено искане е явно неоснователно или прекомерно.

4.3. При отказ за предоставяне на достъп до лични данни, „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” аргументира отказа си и информира субекта на данни за правото му да подаде жалба до Комисия по защита на личните данни (КЗЛД).

Право на коригиране

5.1. Субекти на данни могат да поискат личните им данни, обработвани от „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС”, да бъдат коригирани, в случай че последните са неточни или непълни.

5.2. При удовлетворено искане за коригиране на лични данни, „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” уведомява другите получатели, на които са били разкрити данните (например държавни органи), така че те да могат да отразяват измененията.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

  1. При поискване, „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” се задължава да изтрие лични данни, ако е налице някое от следните основания:

 1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 2. субектът на данните оттегля своето съгласие, на което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;

 3. субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 4. субектът на данните възразява срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг;

 5. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 6. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС”;  1. КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” не се задължава да изтрие личните данни, доколкото обработването е необходимо:

 1. за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 2. за спазване на правно задължение на „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС”;

 3. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679;

 4. за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или

 5. за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

  1. Субектът на данните има право да изиска ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

 1. точността на личните данни се оспорва от субекта на данните; ограничаването на обработването се прилага за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

 2. обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

 3. КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 4. субектът на данните е възразил срещу обработването на основание легитимния интерес на „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” и тече проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.  1. КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” може да обработва лични данни, чието обработване е ограничено, само за следните цели:

 1. за съхранение на данните

 2. със съгласието на субекта на данните;

 3. за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 4. за защита на правата на друго физическо лице; или

 5. поради важни основания от обществен интерес  1. Когато субект на данните е поискал ограничаване на обработването и е налице някое от основанията по чл. 7.1. по-горе, „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

Правото на преносимост на данните

8.1. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го касаят и които той е предоставил на „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС”, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

8.2. При поискване, тези данни могат да бъдат прехвърлени на друг администратор, посочен от субекта на лични данни, когато това е технически осъществимо

8.3. Субектът на личните данни може да упражни правото на преносимост в следните случаи:

 1. обработването се извършва въз основа на съгласието на субекта на личните данни;

 2. обработването се извършва въз основа на договорно задължение;


8.4. Правото на преносимост не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

Право на възражение

  1. Субектът на данните има право да възрази срещу обработване на негови лични данни от „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС”, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

 1. обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

 2. обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси на „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” или на трета страна;

 3. обработването на данни включва профилиране  1. КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на възражение срещу лични данни за целите на директния маркетинг

10.1. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни за тази цел, включително по отношение на профилиране, свързано с директния маркетинг.

10.2. Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

Част 4: Ред за упражняване на правата на субектите на лични данни

12.1. Субектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно тези Правила като подадат искане на упражняване на съответното право.

12.2. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:

 1. По електронен път на следния имейл адрес: office@timesavers.bg

 2. На място в офис на „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС”

 3. По пощата - на адреса на централата на „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС”:

12.3. Искането за упражняване на права, свързани със защитата на личните данни, следва да съдържа следната информация:

 1. Идентификация на лицето – име и ЕГН (когато е приложимо)

 2. Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща

 3. Искане – описание на искането

12.3. „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване на искането.

12.4. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

12.5. „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” не е задължен да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.

12.6. „КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС” може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

12.7. Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

12.8. Настоящите правила влизат в сила от 01.08.2020г.

12