ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на услугите, предоставяни ОТ „Куерти Промоушънс“ ЕООД, чрез онлайн базирана платформа

Time Savers

(Общи условия)

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.timesavers.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.timesavers.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. Настоящият документ съдържа информация за дейността на Time Savers и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Time Savers, като уреждат отношенията между платформата и всеки един от потребителите й.1. ПРЕДМЕТ

1.1 С настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се уреждат взаимоотношенията между „Куерти Промоушънс“ ООД, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК BG 202059469, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Войводина могила 65, тел: 070040077 и-мейл адрес: office@timesavers.bg, наричано по-долу Time Savers/Доставчик, от една страна, и Потребителите на интернет страници, уеб приложение, апликация и услуги, намиращи се на домейн www.timesavers.bg, наричани по-долу Потребители, от друга.

1.2 Тези общи условия са задължителни за Потребителите и представляват неразделна част от сключения от разстояние договор между Доставчика и Потребителя за изпълнение на Услугите „личен асистент“. Общите условия на „Куерти Промоушънс“ ООД обвързват всички Потребители на Платформата. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите Условия за използването ѝ и сте се съгласили да спазвате безусловно.

1.3. Потребител може да бъде всяко физическо лице на или над 18г., или юридическо лице, или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от „Куерти Промоушънс“ ООД (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване на услугите с „Куерти Промоушънс“ ООД и което е заявило създаването и използването на Профил.

1.4. Time Savers, чрез www.timesavers.bg е онлайн базирана платформа за услуги, предоставяни от Time Savers и от трети страни, чрез която Потребителят може да наеме асистент за еднократни, и/или абонаментни услуги, и/или да наеме трето лице /юридическо лице/ - изпълнител на услуги, свързани с нуждите на Потребителя.

1.5. Услугите, предоставени от „Куерти Промоушънс“ ООД на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

1.6. Услугите, предлагани от „Куерти Промоушънс“ ООД обхващат територията на гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Бургас. Доставчикът предоставя услугата „личен асистент“, която има за цел да спести време на всеки Потребител, като от негово име и за негова сметка извършва изрично възложени фактически действия, като го замести при изпълнение на ежедневни ангажименти, свързани с дом, автомобил, семейство, отношения с административни органи, заплащане на такси и данъци, при търсенето на стоки и услуги.

1.7. Когато в предмета на конкретно възложеното се включва осъществяване на дейност, която следва да бъде изпълнена от лице със специални знания или подлежащо на специален регистрационен/лецинзионен режим, съгласно действащото законодателство, то услугата „личен асистент“, предлагана от Доставчика, се изчерпва и ограничава до осъществяването на съдействие и посредничество при сключване на договор с лице, притежаващо съоветната компетентност и правоспособност, като напр. счетоводна, правна, строителна фирма или друг вид търговска организация, както и до осъществяване на подкрепа на Потребителя при изпълнението на сключения договор, изразяващо се в пренос на документи, кореспонденция, заместване на събития, срещи, в случаите когато е приложимо.

2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА www.timesavers.bg

2.1. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „Куерти Промоушънс“ ООД.

2.2. Можете да се свържете с „Куерти Промоушънс“ ООД на адрес:гр.София, ул. Жолио Кюри №2А, ет1, офис 1, на телефон 070040077 , или на и-мейл адрес office@timesavers.bg

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. ПОТРЕБИТЕЛ - всяко физическо лице на или над 18г., или юридическо лице, или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от „Куерти Промоушънс“ ООД (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с „Куерти Промоушънс“ ООД и което е заявило създаването и използването на Профил.

3.2. САЙТ - Резервационна платформа, хоствана от уеб адрес www.timesavers.bg и нейните поддомейни.

3.3. ПЛАТФОРМАТА – Сайтът на www.timesavers.bg, апликация и уеб приложение time savers

3.4. ДОСТАВЧИК - „Куерти Промоушънс“ ООД

3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛ – трето лице – търговец, предоставящ услуги като краен изпълнител, за които Доставчикът осъществява посредническа дейност или съдейства за услуги на Платформата.

3.6 РЕГИСТРАЦИЯ – предоставянето на данни от страна на потребителя и получаването за тях на потребителско име и парола, които да послужат за последващо плащане към Доставчика и заявка на услуга.

3.7. ПЛАЩАНЕ - превод на парични средства от или по сметка на „Куерти Промоушънс“ ООД, извършени в изпълнение на задължения, които са възникнали на основание сключен договор от разстояние за услугата „личен асистент“ и настоящите общи условия.

3.8. ПРОФИЛ – Раздел от Платформата, формиран от имейл адрес, имена, телефон и парола, който позволява на Купувача да направи заявка за услуга и който съдържа информация относно Купувача и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, плащания и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Профила да е вярна, пълна и актуална.

3.9. ЗАЯВКА - електронен документ, представляващ комуникационна форма между „Куерти Промоушънс“ ООД и Потребителят, чрез който последният заявява на Изпълнителя, през Платформата, намерението си за използване на Услуги от Платформата.

3.10. УСЛУГА - всяка услуга, посочена в Платформата, включително и услуги, споменати в Заявката, които се предоставят от Изпълнителя в резултат на сключен Договор.

3.11. ДОГОВОР - представлява сключения от разстояние договор между Доставчика и Потребителя за изпълнение на Услугите „личен асистент“, неразделна част от който са настоящите Общи Условия за ползване на Платформата. Извън обхвата на ДОГОВОРА са продажбата на стоки и/или предоставянето на услуги от трети лица – изпълнители, с които Доставчикът е свързал Потребителя във връзка с изпълнението на услугата „личен асистент“. В този случай отношенията между Потребителя и третото лице – Изпълнител се уреждат с отделен договор, по който Доставчикът не е страна, както и от общите условия на съответния изпълнител, в случаите когато е приложимо.

3.12. СЪДЪРЖАНИЕ е:

цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използването на устройство, имащо връзка с Интернет;

Съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към „Куерти Промоушънс“ ООД и/или Изпълнителя, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

Всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Куерти Промоушънс“ ООД и/или друг Изпълнител на Клиента чрез електронни или други средства за предаването ѝ от разстояние;

Информацията, свързана с Услугите и/или предлаганите тарифи от Изпълнителя в определен период от време;

Информацията, касаеща Клиентите и свързана с Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Изпълнителят има сключени под някаква форма с партньорски договори;

Данни относно Изпълнител.

3.13. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ - всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, пуш на мобилното устройство/ уеб пуш и т.н.) съдържащо обща и тематична информация, относно подобни или подходящи Услуги, информация относно оферти, промоции и информация относно Услугите, добавени в секция "Профил/Моите поръчки", както и друго търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

3.14. СПЕЦИФИКАЦИИ - всички характеристики и/или описания на Услугите, така както са посочени в описанието им.

4. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ и ПЪРВО ПЛАЩАНЕ

4.1. Сайтът www.timesavers.bg може да се разглежда от посетители свободно, без регистрация.

4.2. Всеки посетител може да създаде потребителски профил при регистриране в сайта или при пристъпване към първо плащане на предлагани услуги от „Куерти Промоушънс“ ООД.

4.3. Първо плащане е това, която се прави за пръв път от лице, което няма регистриран потребителски профил в сайта на Доставчика.

4.4. За да направи първо плащане за конкретна/и услуга/и или пакет от услуги през сайта www.timesavers.bg посетителят следва първо да избере желаната услуга или пакет от услуги от изброените в сайта и да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (онлайн) в Интернет на сайта на www.timesavers.bg, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

4.4.1 Поставянето на отметка за съгласие с Общите условия има силата на писмено потвърждение и Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

4.4.2. При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността и другите изискуеми от електронната форма на „Куерти Промоушънс“ ООД данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

4.5. След успешна регистрация, потребителят получава e-mail от ДОСТАВЧИКА с потвърждение за извършената регистрация, съдържаща потребителско име и парола.

4.6. С потвръждението за регистриран потребителски профил лицето придобива качеството на Потребител.

4.7. Потребителят може да заплати конкретна/и услуга/и или пакет от услуги, като избере предлаганите от Доставчика варианти:

4.7.1. Потребителят може да заплати Единична услуга, която Доставчикът следва да изпълни в срок 30 дни от датата на закупуване.

4.7.2. Потребителят може да заплати пакет от услуги, предлагани от доставчика и упоменати в сайта. Всичките услуги от пакета следва да бъдат изпълнени в срок от 30 дни от датата на закупуване

4.7.3. Потребителят може да заплати Експресна услуга, който да се изпълни в срок 30 дни от датата на закупуване.

4.7.4 . Когато потребителят желае да заплати услуга по договаряне, то същият следва да попълни съответна форма за заявка в сайта или да изпрати запитване за оферта до Доставчика на посочените в т. 2.2. от настоящите общи условия електронен адрес и телефон. В срок от 24 часа от постъпване на запитването, доставчикът е длъжен да изпрати оферта с индивидуален код. След получаване на офертата, потребителят, ако желае да направи плащане по нея, следва да въведе получения код в заявката.

5. ЗАЯВКА

5.1. При заявка на услуга, потребителят се индивидуализира с уникалното за него потребителско име и парола.

5.2. Заявка може да се направи чрез сайта, чрез чат-сесия, по e-mail или по телефон.

5.3. Заявки чрез сайта се приемат 24 часа в денонощието, както и почивните дни и в дните на официалните празници. Поръчки през чат сесия, по e-mail и по телефона се приемат в работни дни, съгласно работното време на Доставчика.

5.4. Заявки до 14:00 часа на съответния ден се приемат и обработват за изпълнение за следващия работен ден. Заявки след 14:00 часа на съответния ден се приемат и обработват на следващия работен ден.

5.5. При заявка на услуги Потребителят може да избира между всички видове услуги, които влизат в закупените от него конкретна/и услуга/и или пакет от услуги, обозначени в три групи - „Стандартни“, „Лоялност“ и „По договаряне“.

5.5.1. В група Стандартни“ влизат следните услуги:

- Автомивка на автомобил;

- Сервизно обслужване на автомобил;

- Смяна на гуми на автомобил;

- Грижа за дрехите – Химическо/Пране/Гладене/Шивашки услуги;

- Пазар на родукти – от до 2 обекта;

- Разхождане на домашен любимец – до 1 час;

- Почистване на помощение до 50 кв.м. – почистване на под и забърсване на прах;

- Градинарство – косене на трева на площ до 40 кв.м.;

- Сезонни услуги – почистване на сняг/листа - събиране на листа на площ до 50 кв м, почистване на сняг/лед пред вход (до 10 кв м) + опесъчаване/осоляване;

- Личен асистент за до 2 часа;

- Взимане и закарване на деца - от фиксиран обект и до фиксиран обект в рамките на града;

- Подарък/комплимент за любим човек - закупуване на конкретен подарък и доставяне до адрес;

- Помощ с транспорт за възрастни хора – до 2 часа;

- Търсене и закупуване на самолетни билети;

- Запазване на хотел и транспорт до него;

- Наем на автомобил, резервации на вечери и билети за забележителности и развлечения;

- Входиране на документи;

- Взимане/доставяне на документи;

- Разплащане по различен тип административни дейности;

- Опаковане и разопаковане на материали – работа от 2-ма души за до 1 час;

- Складиране и съхранение - до 2 кубика за до 24 часа;

- Виртуален личен секретар до 2 часа.

5.5.2. В група Лоялност“ влизат следните услуги:

- Наемане на автомобил;

- Консултация за масаж и запазване на час;

- Консултация за фитнес инструктор и запазване на час;

- Консултация за Spa център;

- Консултация за треньор по избран спорт или хоби;

- Консултация за козметични услуги;

- Закупуване на билети за събития в България и чужбина;

- Консултация за избор на зведение и резервация.

5.5.3. В група По договаряне“ влизат следните услуги:

- Почистване на определени обекти;

- Градинарство;

- Сезонни услуги - почистване на сняг/листа;

- Личен шофьор;

- Лична охрана;

- Личен асистент;

- Подарък/комплимент за любим човек;

- Специална доставка;

- Помощ за възрастни хора;

- Посрещане и трансфер от аерогара до хотел (София, Пловдив, Варна и Бургас) и програма до часа на настаняване;

- Организиране на специални вечери/събития;

- Изготвяне на дневна туристическа програма;

- Преместване на жилище/офис;

- Закупуване на мебели и сглобяване;

- Опаковане и разопаковане на материали;

- Склад и съхранение на вещи;

- Проучване на имоти;

- Проучване на продукти

- Виртуален личен секретар;

- IT консултация.

5.6. Всички „Стандартни“ услуги влизат в цената за единична услуга и за пакет.

5.7. Услугите от група “Лоялност“ могат да се заявят само от потребители закупили абонаментен план и не се предлагат самостоятелно. Броят на възможните за заявяване услуги от типа „Лоялност“ зависи от вида на абонаментния план.

5.8. Експресна услуга е тази от група “Стандартни“, чийто изпълнение може да се стартира от Доставчика в рамките на 60 минути, считано от сключването на договора по реда на т. 6.4. Експресната услуга не е част от абонаментните планове.

5.9. Когато потребителят желае да заяви услуга по договаряне, то същият следва да е изпънил описаните в т.4.7.4 инструкции за заплащането и, след което индивидуално изготвената му оферта ще бъде автоматично генерирана в потребителския му профил.

5.10. При заявка на услуга, независимо от вида и броя, Потребителят е длъжен да посочи точна и изчерпателна информация за възлаганите от него задачи, в т.ч., но не само: адреси, имена на трети лица, телефони, електрони адреси и др., както и да представи минимално необходимите данни и/или документи за изпълнение на конкретната поръчка.

5.11. „Куерти Промоушънс“ ООД изпраща уведомление до Потребителя на посочения от последния електронен адрес, че заявката е приета, което няма смисъла на потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ.

5.12. При непълна информация относно параметрите за изпълнение на заявката – адреси, имена, телефони, датата, час на изпълнение и др., Доставчикът изпраща искане до Потребителя за уточняване на данните. В случай, че Потребителят не уточни и/или не попълни липсващата информация в рамките на 24 часа преди изпълнението на заявката, то статусът на заявката остава непотвърден и Доставчикът няма задължение да обработва занапред подобна заявка.

6. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА. СРОК НА ДОГОВОРА

6.1. Договорът за услуга от разстояние между Доставчика и Потребителя се смята за сключен към момента на получаването от страна на Потребителя на електронната му поща потвърждение за извършено плащане на избрани услуги.

6.2. В случай, че една или повече услуги от една заявка не може да бъдат изпълнена, съгласно условията на Потребителя, то Доставчикът уведомява за това последния в срок от 24 часа от получаването на заявката по реда от т. 5.2. по който е направена. В този случай Потребителят има право да замени отпадналите от заявката услуги с други.

6.3. Договорът е със срок, необходим за изпълнението на услугата/услугите, но не повече от 1 месец.

7. ЦЕНА и УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

7.1. Всички цени на Услугите „личен асистент“, предлагани от Доставчика са в български лева (BGN) и са крайни с включени такси и др., когато закон налага това. Плащането на услуги, предоставени на Потребителя от трети лица – изпълнители, не се урежда в настоящите общи условия, тъй като не е част от договора за услугата „личен асистент“.

7.2. Цените за услугите по т. 5.5. са както следва:

ЕдиничнаСтандартна“ услуга - 33.60 лв.

единична цена за “Eкспресна услуга” – 64 лв.

цена на пакет “3+1” включващ 3 „Стандартни“ услуги и 1 услуга “Лоялност“, извършени в рамките на 30 дни84.00 лв.

цена на пакет “5+1” включващ 5 „Стандартни“ услуги и 1 услуга “Лоялност“, извършени в рамките на 30 дни – 134.00 лв.

цена на пакет “7+2” включващ 7 „Стандартни“ услуги и 2 услуга “Лоялност“, извършени в рамките на 30 дни – 174.00 лв.

7.3. В цените не са включени:

такси, свързани с плащането- банкови такси, комисионни за превалутиране и др., в зависимост от избрания начин на плащане;

цената на крайната услуга, предоставена от краен изпълнител, който Потребителят е избрал в резултат на предоставената от Доставчика услуга.

7.4. Плащането се извършва авансово, преди изпълнението на услугата, по един от следните начини:

7.4.1. Онлайн с дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: VISA, MasterCard, Maestro.

7.4.2. По банков път – при тази хипотеза Доставчикът изпраща на Потребителя до 3 часа, считано от сключването на договора съгласно т. 6.1. от настоящите ОУ, проформа фактура, съдържаща банковата сметка, както и цялата информация, която му е необходима, за да извърши превода.

7.4.3. В брой – в посочен от Доставчика офис, срещу издаване на документ за извършено плащане.

7.5. Потребителят избира един от посочените в т. 7.4. начини на плащане, като по този начин се съгласява да заплати цената на услугата/услугите авансово по посочената от Доставчика банкова сметка.

7.6. Плащането се счита за извършено със заверката на банковата сметка на Доставчика, когато плащането е по банков път.

7.7. Освен плащането на цената по т. 7.2. Потребителят е дължен, в зависимост от вида на услугата „личен асистент“, да заплати на Доставчика средствата, изразходени за изпълнение на конкретната услуга, като напр. административни такси, пазар и др.

8. ОТМЯНА и ПРОМЯНА НА ПЛАТЕНИТЕ УСЛУГИ

8.1. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга по реда на т. 6.1., но не по-късно от 48 часа преди заявения ден и час за изпълнение на първата услуга от избрания пакет.

8.2. Отказ от експресна услуга може да се направи в срок до 60 минути преди нейното изпълнение.

8.3. Отказът по т. 8.1 и т. 8.2 се извършва от Потребителя като изпрати и-мейл до електроната поща на Доставчика - office@timesavers.bg. В този случай Доставчикът се задължава да върне пълният размер на платената авансово цена за съответната услуга или пакет от услуги, ако същата е била вече платена. Сумите се възстановяват само по банкова сметка, посочена от Потребителя в срок до 30 дни от отказът. Всички суми, платени с дебитна/кредитна карта, се възстановяват на същата сметка (карта), от която е извършено плащането.

8.4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже от договора, след срока по т. 8.1. и т. 8.2., то ДОСТАВЧИКЪТ има право да задържи платената цена.

8.5. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е ползвал една или повече услуги от заплатен пакет и преди изпълнението на всички услуги от пакеа се откаже от договора или от абонаментния план за конкретния период, то Доставчикът няма задължение да възстановява каквато и да е част от авансово платената цена за пакета от услуги.

8.6. Потребителят има право да променя заявените услуги до 1 час от часа на заявяване.

8.7. Срокът за промяна в условията за изпълнение на експресна услуга може да се направи до 60 минути преди нейното изпълнение.

8.8. „Куерти Промоушънс“ ООД незабавно изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа му или за заявената промяна във вече платените услуги.

8.9. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай, че предмет на същия е предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно или изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като е започнало изпълнението на договора.

9. ИЗПЪЛНЕНИЕ

9.1. Доставчикът е страна и отговаря за точното изпълнение на услугата „личен асистент“. С приемането на настоящите общи условия Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да превъзложи изпълнението на конкретна усулга на свои служители, като отговаря за техните действия като за свои.

9.2. Доставчикът е длъжен да изпълни възложената услуга съобразно конкретните особености за време, място и други данни и информация, дадени от Потребителя. Ако от точното изпълнение на указанията на Потребителя възникнат вреди или претенции за вреди на трети лица, то ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря спрямо тях. Единствено отговорен в този случай е Потребителят.

9.3. Доставчикът не е страна по договор между Потребителя и трето лице – изпълнител, който е сключен със съдействието на Доставчика при предоставяне на услугата „личен асистент“ или при изпълнението на който Доставчикът подпомага Потребителя като го замества във фактически действия като предаване, получаване и/или връщане на документи, стока, както и възлагане и/или приемане на други специализирани услуги като напр. – почистване на дома или колата, химическо чистене, покупка на стоки и др.

9.4. Доставчикът не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които същият не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.

9.5. Доставчикът не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор, когато същото се дължи на невярна и/или неточна информация, посочена от Потребителя.

9.6. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди, понесени от Потребителя, в резултат на кражба, грабеж, действия и/или бездействия на трети лица, извършени на място по време на изпълнение на услугата „личен асистент“, освен ако не се установи по съответния ред вина на Доставчика за настъпилата вреда.

9.7. Доставчикът не носи отговорност за незаконосъобразни действия на своите клиенти.

9.8. Доставчикът не приема поръчки, забранени от закона.

9.9. Доставчикът не носи отговорност за вреди и материални щети, настъпили за Потребителя в резултат на действие/бездействие на трето лице – Изпълнител на услуга по договор между Потребителя и Изпълнителя. В тези случаи Потребителят следва да насочи претенциите си директно към Изпълнителя.

9.10. Доставчикът заснема всяко свое действие, когато е в дома или автомобила на потребителя.

9.11. Доставчикът има право по всяко време да прави изменения и подобрения на платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги, доколкото не се нарушават основните функции на платформата.

9.12. Доставчикът има право временно да преустанови предлаганите услуги, ако това е необходимо за тяхното актуализиране. В тези случаи Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Ползвателите.

10. РЕКЛАМАЦИИ

10.1. Потребителят има право на рекламация за предоставената услуга „личен асистент“ до 14 дни от извършването на услугата.

10.2. Рекламацията се предявява пред Доставчика или пред упълномощено от него лице в писмена форма.

10.3. Рекламацията се подава на посочения от „Куерти Промоушънс“ ООД телефон или писмено, чрез посочения имейл, или по поща подадена до адреса на дружеството.

10.4. Рекламации, подадени след срока по т. 10.1. не се разглеждат от Доставчика .

10.5. Всички рекламации по договор между Потребителя и трето лице Изпълнител, който е сключен със съдействието на Доставчика, се насочват директно към Изпълнителя. Рекламации по договори с трети лица – Изпълнители, отправени до Доставчика няма да бъдат разгледани.

10.6. При предявяване на рекламацията Потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума за конкретната услуга.

10.7. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, адрес, телефон и email за контакт.

10.8. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

1. Фактура;

2. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното;

3. Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

10.9. „Куерти Промоушънс“ ООД поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на услугата.

10.10. Когато „Куерти Промоушънс“ ООД удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

10.11. Сумите се възстановяват само по банкова сметка, посочена от Потребителя в срок до 30 дни от датата, на която Доставчикът е изпратил уведомлението по т. 10.10. Всички суми, платени с дебитна/кредитна карта, се възстановяват на същата сметка (карта), от която е извършено плащането.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Договорът за предоставяне на Услугите по т. 6 и т. 7 съгласно тези Общи условия се прекратява:

с изтичане срока на Договора;

по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;.

в случаите изрично посочени в тези Общи условия или договорени от страните в индивидуален писмен договор.

11.2. „Куерти Промоушънс“ ООД има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставените услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

11.3. В случай на предоставяне на неверни данни „Куерти Промоушънс“ ООД има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

11.4. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да прекрати настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

12. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

12.1. За разрешаване на възникнали недоразумения и/или спорове във връзка с предоставените услугата „личен асистент“ Потребителят може да се свърже с Доставчика на телефон:

070040077 или e-mail: office@timesavers.bg

12.2. След като получи оплакването, Доставчикът реагира във възможно най-кратък срок, но не по- късно от една седмица след получаването, с потвърждение за получаване на мейла, посочен от Потребителя.

12.3. Доставчикът разглежда оплакването в най-кратък срок, но не по-късно от две седмици, след изпращане на потвърждение за получаване.

12.4. Компетентен орган за извънсъдебно решаване на възникнал спор между Доставчика и Потребителя по повод сключването, изпълнението, тълкуването, неизпълнението, развалянето на договор за продажба от разстояние, е КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ https://www.kzp.bg/ Повече информация за нейната дейност Потребителят може да намери на посочения интернет адрес.

12.5. Съгласно Закона за защита на потребителите и Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) No 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) (ОВ, L 165/63 от 18 юни 2013 г.) , Потребителят има възможност и за алтернативно разрешаване на потребителски спорове с процедура „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз посредством европейска онлайн платформа за разрешаване на спорове (OPC). Доставчикът изрично изключва използването на алтернативно разрешаване на спорове съгласно Директива 2013/11/ЕС.

13. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

13.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на „Куерти Промоушънс“ ООД

13.2. „Куерти Промоушънс“ ООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

13.3. Потребителят няма право да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието за лични или търговски цели.

13.4. Потребителят има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на „Куерти Промоушънс“ ООД за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването ѝ, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушение на настоящия договор между „Куерти Промоушънс“ ООД и Потребителя и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Потребителя за това.

13.5. Простото изпращане до Потребителя или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на „Куерти Промоушънс“ ООД няма да се счита за съгласие от страна на „Куерти Промоушънс“ ООД да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от „Куерти Промоушънс“ ООД.

14. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

14.1. Доставчикът не разпространява информация за Потребителя и неговите близки, станала му известна при или по повод изпълнението на услугата „личен асистент“.

14.2. Доставчикът има право да използва и предава информация, идеи, концепции, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка с Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата, доколкото това не противоречи на действащото законодателство.

14.3. С предоставянето на свои лични данни на Доставчика (включително и и-мейл), Потребителят дава изричното си съгласие с него да се свързват „Куерти Промоушънс“ ООД или партньори на „Куерти Промоушънс“ ООД, които са изпълнители на Услуги.

14.4. Доставчикът обработва лични данни, свързани с Потребители в качеството си на администратор на лични данни. Всеки Потребител, който е физическо лице, може да упражни правата си по чл. 15-22 от Регламент 2016/679, като отправи съответно искане или заявление до Доставчика.

14.5. Упражняването на правата по чл. 15-22 от Регламент 2016/679, както и основанията, целите и условията на обработка на лични данни се осъществяват съгласно Политика за поверителност на „Куерти Промоушънс“ ООД при спазване на съответните организационни и технически мерки за защита.

15. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

15.1. В момента, в който Потребителят създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.

15.2. Потребителят може да се откаже писмено от съгласието си, дадено на „Куерти Промоушънс“ ООД за получаване на Търговски Съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като се свърже с Куерти Промоушънс“ ООД

15.3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

16. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

16.1. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

16.2. „Куерти Промоушънс“ ООД си запазва правото да актуализира и изменя Общите Условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайтът функционира и условията или всякакви промени за законовите изисквания. За извършените промени Доставчикът ще уведоми по подходящ начин всички Потребители.

16.3. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не довежда до недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

16.4. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.